Podmínky užití projektu Irokez.cz

 1. Tento server je provozovaný fyzickou osobou Adamem Hakenem (Česká republika, Evropa), IČ 72907673 dále jen provozovatel.
 2. Provozovatel poskytuje službu (dále jen služba), se kterou mohou uživatelé monitorovat dostupnost serverů/webových stránek, jejich různých služeb a monitorovat změny u svých domén.
 3. Uživatelem může být pouze právnická osoba, tato služba není určena spotřebitelům. Je povoleno používat pouze firemní neosobní emailové adresy a firemní neosobní telefonní čísla.
 4. Uživatel nezískává žádná práva ke zdrojovým kódum aplikace, pouze je mu poskytnuta služba provozovaná na serverech provozovatele.
 5. Uživatelem se rozumí jakákoli fyzická či právnická osoba využívající služby, která se zaregistruje a případně aktivuje emailovou adresu. Placené služby jsou poskytovány výhradně subjektům (jednotlivcům) se sídlem v ČR.
 6. Aktivace probíha zadáním kódu z ověřovacího emailu, který je zaslán uživateli po registraci.
 7. Služba je rozdělena na služby zdarma a placené.
 8. Objednání placených služeb je dobrovolné, platby nejsou nikdy vymáhány zpětně. Placená služba je poskytnuta pouze již z předem uhrazených plateb.
 9. Uhrády služeb jsou nevratné a splatné předem.
 10. Provozovatel může kdykoli službu jednostraně ukončit. V případě placené služby může uživatel požadovat navrácení poměrné částky zaplacených služeb. Tento požadavek můsí učinit písemně.
 11. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených ve stránkách, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.
 12. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů ani za způsob jakým služby využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služby. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služby nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 13. Činnost uživatelů je logována.
 14. Poskytování placených služeb a jejich rozsah se řídí platným ceníkem uvedeným na stránkách provozovatele.
 15. Poskytování služeb je hrazeno z předem nabitého kreditu. Nevyužitý kredit může být 12 měsíců od nabití odečten.
 16. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat.
 17. Uživatel se zavazuje, že nebude úmyslně zneužívat systém nebo jinak přetěžovat hardwarove prostředky provozovatele.
 18. Vytváření více účtů pro jednoho uživatele je zakázáno.
 19. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat.
 20. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách tohoto serveru, případně dalších službách provozovatele.
 21. Provozovatel garantuje dostupnost stránek v placeném tarifu na 99.5%. Pokud klesne dostupnost pod garantovanou míru v rámci jednoho kalendářního měsíce bude jako kompenzace prodloužena doba zaplaceného tarifu o poměrnou část nedostupnosti.
 22. Uživatel souhlasí, že smyslem služby je poskytnout orientační přehled o dostupnosti serverů uživatele. Informace o dostupnosti zde naměřená slouží výhradně jako informativní údaj, který může být nepřesný.
 23. Každý registrovaný uživatel může svůj účet jednoduše zrušit v sekci editace uživatelského účtu. Jakékoli jiné formy zrušení, například žádostí na email administrátora mohou být ignorovány jakožto zatěžující.
 24. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.
© 2024 webProvider.cz
všechna práva vyhrazena